Ulat ng pagsasalaysay


Dec 01, 2009 · Ang papel na ito ay isang panunuri ng muling pagsasalaysay ng kuwento mula sa nakalimbag na bersiyon ng panitikang oral ng Pilipinas patungo sa isang kuwentong pambata. Pinili ko ang kuwentong Pagong at Matsing (PAM) dahil sa popularidad nito. Nabungaran ko nang mascot ang pamosong mga tauhan ng kuwentong-bayan. Ulat sa. Filipino 1 Pagsasalaysay at Pangangatwiran Pagsasalaysa y - Layunin ng pagsasalaysay ang magkwento o mag-ugnay-ugnay ng mga pangyayari . - Layunin din nito ang magbigay ng aliw at magpalipas oras. Ito ang nakagawiang pagsasalaysay at pagsusuma ng istorya ng panulaan hanggang ngayon. Mapapansin na sa mga ulat nina Julian Cruz Balmaseda, Teodoro Agoncillo, Bienenido Lumbera at Ben S. Medina Jr., bawat manunulat ay kaakibat ng isang pulutong o henerasyon. 5. Sabihing sila ay gagawa ng ulat tungkol sa survey 6. Ipaskil ang kraytiryang gagamitin sa paggawa ng ulat 7. Ipaliwanag ang mga ito 8. Ipaskil ang Rubric na gagamitin sa pagtataya ng ginawang ulat 9. Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang isagawa ang gawain. Jan 13, 2013 · Paglalahad - isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa Pamamagitan ng paglalahad ay nagiging ganap ang pagkatuto ng isang tao dahil nabibigyan siya ng pagkakataong makatuklas ng isang ideya o kaisipan na makapaghahatid sa ...